Zdrowie

W celu ułatwienia młodym osobom start w życie zawodowe, należy im zapewnić sprzyjające warunki rozpoczynania kariery zawodowej w Polsce. Należy zapewnić im po ukończeniu szkoły opiekę zdrowotną i socjalną przez okres 5 lat od ukończenia nauki, niezależnie od tego na jakiej podstawie są oni zatrudnieni, co oznacza objęcie opieką zdrowotną ze strony Państwa Polskiego osób pracujących na postawie umowy o dzieło a także wolontariatu.

Zdrowie

W celu ułatwienia młodym osobom start w życie zawodowe, należy im zapewnić sprzyjające warunki rozpoczynania kariery zawodowej w Polsce. Należy zapewnić im po ukończeniu szkoły opiekę zdrowotną i socjalną przez okres 5 lat od ukończenia nauki, niezależnie od tego na jakiej podstawie są oni zatrudnieni, co oznacza objęcie opieką zdrowotną ze strony Państwa Polskiego osób pracujących na postawie umowy o dzieło a także wolontariatu.
W związku z powyższym, należy doprowadzić do połączenia Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w jedną instytucję zajmującą się opieką socjalno–medyczną nad obywatelami.
Utrzymywanie sztucznego podziału, o którym mowa powyżej, prowadzi do zbiurokratyzowania systemu ubezpieczeń, niejasnego przepływu środków pieniężnych ściąganych z kieszeni obywatela, a w rezultacie niemożliwości uzyskania większości świadczeń medycznych. Paradoksalnie, obecna sytuacja powoduje, iż ubezpieczony nie ma pojęcia o tym, co stało się z większością środków gromadzonych przez niego na koncie ZUS. Kolejną kwestią jest sposób ściągania składek, które w praktyce są wymagane przez ZUS z każdego tytułu prowadzenia działalności zawodowej, co w rezultacie prowadzi czasami do kilkukrotnego obciążania tej samej osoby świadczeniami na rzecz ZUS bez zwiększenia zakresu świadczeń.
Połączenie NFZ i ZUS w jedną instytucję zapewniłoby przejrzystość zarządzania środkami każdego ubezpieczonego oraz stworzyło różne możliwości dysponowania przez niego tymi środkami oraz nowelizację Prawa ubezpieczeń społecznych w taki sposób, aby było ono jasne i zrozumiałe dla każdego ubezpieczonego.
Możliwość podwyższenia świadczeń emerytalnych zapewni jak i poziomu życia osób aktywnych zawodowo zapewni zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tyś zł w skali roku oraz ustalenie podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego w wysokości 20 % dochodów w skali rocznej. Dawno już zauważono, że im większa ilość środków finansowych w kieszeni obywatela, tym bardziej wzrasta zamożność społeczeństwa, gdyż zwiększa się jego zapotrzebowanie na usługi i nowe towary.
NFZ powinien finansować koszty leczenia osób dotkniętych rzadkimi chorobami, nie skazując ich na „łaskę i niełaskę” społeczeństwa, a w następnej kolejności dopiero winien zająć się pacjentami, którzy sami spowodowali swoją chorobę (np. osobami szkodzące swemu zdrowiu przez nadużywanie środków odurzających tj. alkohol, narkotyki czy dopalacze).

Praca

Poziom konkurencyjności gospodarki, w tym również regionalnej, jest determinowany przez zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych, które następnie przekształcają się w sukces komercyjny. Jest to warunek dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu płac osób zatrudnionych – zwłaszcza pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Praca

Poziom konkurencyjności gospodarki, w tym również regionalnej, jest determinowany przez zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych, które następnie przekształcają się w sukces komercyjny. Jest to warunek dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz wzrostu płac osób zatrudnionych – zwłaszcza pracowników wysoko wykwalifikowanych.
Zwiększenie ilości tych środków powinno nastąpić poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych, kosztów związanych z obsługą skomplikowanego systemu podatkowego, kosztów wynikających z konieczności uzyskiwania koncesji, licencji czy dostosowywania się do zbędnych regulacji.

Zaangażowanie innowacyjne jest pochodną potrzeb konkurencyjności i możliwości sfinansowania działań innowacyjnych. Na przeszkodzie podjęcia takich działań stoją:
1. Sztuczne kumulowanie bezrobocia przez wysokość minimalną składek ZUS, eliminujące z rynku pracy znaczne grono bezrobotnych, którzy mogliby utworzyć dla siebie miejsca pracy, ograniczając tym samym przedsiębiorcy dostęp do pracowników, jak też podwykonawców – efekt to potrzeba
zmniejszenia wysokości obowiązkowych świadczeń na rzecz ZUS

2. Skomplikowany system podatkowy zmuszający przedsiębiorców do marnotrawienia części środków, które jako nadwyżka mogłyby finansować innowacyjność, poprzez stworzenie prostego, jasnego prawa podatkowego, uwzględniającego indywidualne możliwości przedsiębiorcy.

Kluczowym czynnikiem, determinującym sukces i uzyskanie zwiększenia innowacyjności gospodarki jest efektywna integracja na styku nauka – gospodarka bez zbędnych przepływów pośredników: przedsiębiorca – budżet – urząd – przedsiębiorca, czyli wypracowane środki pozostają w firmie i firma, analizując rynek, podejmuje decyzje innowacyjne, nauka zaś przekonana, że ma atrakcyjne rozwiązania w ofercie powinna bez pośredników trafić z produktem do zainteresowanej branży.
Poprawa sytuacji uzależniona jest od przyspieszonego rozwoju gospodarczego w warunkach zdrowej konkurencji przy prostym i pozbawionym wyjątków systemie podatkowym, uzależnionej od dochodów stawce ZUS dla samozatrudnionych, niskiej skali podatkowej umożliwiającej gromadzenie oszczędności w przedsiębiorstwie, które pomogą finansować działania innowacyjne, wymuszone konkurencją na rynku, jak i dalszy rozwój przedsiębiorstwa (firmy).
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), często posiadają zbyt małe zasoby do samodzielnego realizowania procesów związanych z innowacyjnością. Odpowiedzią na tę sytuację jest konsolidacja przedsiębiorstw celem rozwiązywania określonych problemów w ramach tzw. centrów współpracy biznesu, które to centra będą wyłącznym dysponentem środków na działalność związaną z rozwojem firmy, a w ich skład będą wchodzić przedstawiciele przedsiębiorców.

Rodzina

Strona w budowie

Rodzina

Strona w budowie

Seniorzy

Strona w budowie

Seniorzy

Strona w budowie

Lobbing

W celu zwiększenia dobrobytu mieszkańców naszego regionu, należy stworzyć skuteczną i silną grupę lobbingową w stolicy, która w sposób skuteczny będzie dbała o interesy Śląska. Zespół taki powinien składać się z wysoko wykwalifikowanych: ekspertów, urzędników, polityków i biznesmenów zajmujących odpowiedzialne stanowiska w tym mieście i stanowiłby on silną (adekwatną do rangi regionu) grupę nacisku, której zdanie będzie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących Śląska.

Lobbing

W celu zwiększenia dobrobytu mieszkańców naszego regionu, należy stworzyć skuteczną i silną grupę lobbingową w stolicy, która w sposób skuteczny będzie dbała o interesy Śląska. Zespół taki powinien składać się z wysoko wykwalifikowanych: ekspertów, urzędników, polityków i biznesmenów zajmujących odpowiedzialne stanowiska w tym mieście i stanowiłby on silną (adekwatną do rangi regionu) grupę nacisku, której zdanie będzie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących Śląska.

Ochrona środowiska

Kierunkiem powyższych działań jest planowanie przestrzenne uwzględniające poszanowanie dla dorobku pokoleń i rewitalizację obiektów dziś niewykorzystywanych. Proces ten powinien przebiegać przez finansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych.

Ochrona środowiska

Kierunkiem powyższych działań jest planowanie przestrzenne uwzględniające poszanowanie dla dorobku pokoleń i rewitalizację obiektów dziś niewykorzystywanych. Proces ten powinien przebiegać przez finansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych.

Program będzie opierał się o dostępne oraz nowo opracowane dokumenty strategiczne i będzie proponował spójny pomysł rozwoju gospodarczego oparty na istniejącym potencjale ludzkim i technicznym. W oparciu o dostępne tereny możliwe będzie także zaproponowanie ponadprzeciętnej oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjno-sportowej. Podjęcie skutecznych działań będzie możliwe poprzez skupienie realizacji projektów w ramach Regionalnego Operatora Rewitalizacji - jednej, dużej, specjalistycznej jednostki. Aktualne duże rozproszenie funkcji centrotwórczych powoduje ogromne trudności dla realizacji dużych, spektakularnych projektów - tak gospodarczych jak i kulturalnych. Większość inwestycji jest realizowana ze względu na plany poszczególnych gmin a nie ze względu na region jako całość i jego potrzeby.

Racjonalne planowanie przestrzenne obszarów regionu i gmin jest sprawą zasadniczą dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Komunikacja

Przyszłość kraju i regionu zależy także od umiejętnego inwestowania w wysokodochodowe, nowoczesne gałęzie gospodarki takie jak np. transport lotniczy. W dzisiejszych czasach - w dobie powszechnej globalizacji, wiodącą gałęzią transportu jest, jak wiadomo, transport lotniczy, który stanowi przysłowiowe „okno na świat” poprzez ofertę jaką kierują do ludzi oraz przedsiębiorców przewoźnicy lotniczy, gdyż każdy chce szybko, bezpiecznie i za rozsądną cenę np. dotrzeć na wakacje, odbyć podróż w związku z prowadzoną działalnością biznesową czy też przesyłać swoje towary bez konieczności uiszczania opłat w obcej walucie z tytułu transferu przez obce lotniska.

Komunikacja

Przyszłość kraju i regionu zależy także od umiejętnego inwestowania w wysokodochodowe, nowoczesne gałęzie gospodarki takie jak np. transport lotniczy. W dzisiejszych czasach - w dobie powszechnej globalizacji, wiodącą gałęzią transportu jest, jak wiadomo, transport lotniczy, który stanowi przysłowiowe „okno na świat” poprzez ofertę jaką kierują do ludzi oraz przedsiębiorców przewoźnicy lotniczy, gdyż każdy chce szybko, bezpiecznie i za rozsądną cenę np. dotrzeć na wakacje, odbyć podróż w związku z prowadzoną działalnością biznesową czy też przesyłać swoje towary bez konieczności uiszczania opłat w obcej walucie z tytułu transferu przez obce lotniska. Stąd należy postawić na inwestowanie w rozwój istniejącej infrastruktury lotniczej, wspierać działanie funkcjonujących i tworzenie nowych linii lotniczych, gdyż każdy nowy przewoźnik lotniczy generuje nowe miejsca pracy – zarówno w zakresie obsługi pokładowej jak i naziemnej.